آموزش فحلی گربه یا دورانی که گربه ماده آماده جفت گیری میشود
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
اهمیت آب تنی در پرندگان تا چه اندازه حائز اهمیت است ؟
اهمیت آب‌تنی در پرندگان تا چه اندازه حائز اهمیت است ؟
۱۲ مرداد ۱۳۹۸

دانستنی‌های دنیای حیوانات خانگی و کمک‌هایی که به انسان‌ها می‌کنند

دانستنی‌های دنیای حیوانات خانگی و کمک‌هایی که به انسان‌ها می‌کنند
دانستنی‌های دنیای حیوانات خانگی و کمک‌هایی که به انسان‌ها می‌کنند

در این مطلب قصد داریم در خصوص دانستنی‌های دنیای حیوانات خانگی و کمک‌هایی که به انسان‌ها می‌کنند صحبت کنیم و بیشتر با تاثیر داشتن حیوانات خانگی آشنا شوید.

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

دﺍﺷﺘﻦ حیوان و پرنده ۳۰% ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﮐﺎﻫﺶ میدهد.

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

ﺣﻀﻮﺭ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺕ ﺯﯾﺴﺖ ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺁﮐﺴﯽ ﺗﻮﺳﯿﻦ که ماده شادی آورهﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺐ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ.

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺷﺢ ﺩﻭﭘﺎﻣﯿﻦ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺎﻁﺑﺪﻥﻣﯿﮕﺮﺩﺩ.

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﺩﻩ ﺳﺮﻭتونین ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ حیوانات ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺯﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ.

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺷﻠﻮﻍ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ..

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺗﻮﻫﻢ ﺑﻪﻭﺍﻗﻌﯿﺖﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺪﺍﻭﺍﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻮﮎﺷﺪﻩﺍﻧﺪﻣیشود.

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

ﺍﻓﺮﺍﺩﯼﮐﻪﺗﺮﮎﺍﻋﺘﯿﺎﺩﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ،ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﻓﻊ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ و ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺗﺮﮎ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ؟

ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺍﻧﺴﺎن‌ها ﻣﯿﮕﺮﺩﻧﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *